تصدیق

د طبي CE نوي ټولګي IIA CE محصول سند

1
2

د طبي CE نوی IIB CE محصول سند

3
4

د طبي CE د نوي ډول I تعقیم کولو لپاره د CE محصول سند

5
6

طبي ISO نوی سوپر اتحادیه طبي

7
8

د طبي FDA سند

医用FDA证书